Home > Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2020 г.

Ремонт на фасади (фасадна реставрация) и проверка на състоянието на покрива на сграда на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“.

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

„Ремонт по фасади (фасадна реставрация) и проверка на състоянието на покрива в сградата на Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“,“

СВАЛИ ТУК – ПРОТОКОЛ 1/19.05.20 г.

Документация_Семинария_реставрация фасада – СВАЛИ ТУК

ОБЯВА по чл. 20, ал.3 от ЗОП, сайт АОП – СВАЛИ ТУК

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП – СВАЛИ ТУК

Техническо задание

Проект на договор

Образец № 1_Заявление за участие – СВАЛИ ТУК

Образец № 2_Опис на документите за участие – СВАЛИ ТУК

Образец № 3_Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП – СВАЛИ ТУК

Образец № 4_Техническо предложение – СВАЛИ ТУК

Образец № 5_Декларация по чл. 39, ал. 3 ППЗОП – СВАЛИ ТУК

Образец № 6_Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП – СВАЛИ ТУК

Образец № 7_Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФО – СВАЛИ ТУК 

Образец № 8_Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ – СВАЛИ ТУК

Образец № 9_ Декларация по чл.102 от ЗОП – СВАЛИ ТУК

Образец № 10_ Ценово предложение – СВАЛИ ТУК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2019 г. – МИНАЛИ ГОДИНИ

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И РОДМЯНА НА ДОГРАМА ПРИ ДУ СОФИЙСКА ДУХОВНА СУМИНАРИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – СВАЛИ ТУК

ОБЯВА НА САЙТА АОП – СВАЛИ ТУК –

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20 ал. 3 от ЗОП – СВАЛИ ТУК

ДОГОВОР – СВАЛИ ТУК

ОБРАЗЦИ – СВАЛИ ТУК

КСС – СВАЛИ ТУК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2018 г.

СВАЛИ ОТ ТУК:

Решение по обява за обществен поръчка  „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ДУ Софийска духовна семинария “ Св. Иван Рилски“ в PDF – свали тук

Обява на САЙТА АОП – свали от тук

Проект-на-договор.doc  – свали от тук 

Обява-по-чл.-20-ал.-3-от-ЗОП.doc – свали от тук

Образци

КСС